logo manjsi lokacijakontaktdomovpostafacebookvremenska

Zgodovina in mejniki

     

1975 1980

 

1975 1980 2

1976

1976 2

1981

1981 2

1981 3

  Razmišljanje o izgradnji čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod področja tedanjih občin Domžale in Kamnik sega pred leto 1975, ko je bila za ta namen izdelan dokument »Študija odpadnih voda industrije mest Domžale, Kamnik, Mengeš«, ki jo je izdelal Center za zaščito voda julija 1975. Že v tistem času je bilo področje Domžale-Kamnik zaradi razvite in raznolike industrije eno najbolj potencialno onesnaženih področij v Sloveniji. Rezultat skrbi naših predhodnikov za zaščito reke je bil začetek gradnje Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik leta 1975. Finančna sredstva je prispevala država, večji onesnaževalci in Občini Domžale ter Kamnik, ki sta bili predhodnici današnjih Občin, lastnic Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik (v nadaljevanju CČN).

CČN je po obremenitvi četrta največja komunalna čistilna naprava v obratovanju v Republiki Sloveniji in čisti komunalne, padavinske in industrijske odpadne vode s področja občin Domžal, Kamnika, Mengša, Komende in Trzina. Čistilna naprava je konvencionalnega tipa, projektirana za odstranjevanje ogljika iz odpadne vode. Je klasična mehansko-biološka dvostopenjska čistilna naprava z anaerobno digestijo in koriščenjem bioplina na bioplinskih motorjih. Čiščena voda izteka v reko Kamniško Bistrico, ki je gorska reka s hitrim tokom, ki se izliva v reko Savo.

Kronološki razvoj CČN Domžale-Kamnik:

 
 • izgradnja kanalizacijske mreže
 • izgradnja čistilne naprave
 • zagon CČN (brez anaerobne digestije in odlagališča blata)
 • modernizacija čistilne naprave
 • izgradnja sistema dehidracije
 • bioplinski motorji
 • deponija
 • gnilišča II. faza
 • trafo postja
 • pogonska stavba
 • nov plinohram
 • A objekt - posnemala
 • menjava ozračevalnega sistema
 • mehanska stopnja: optimizacija posnemanja blata
 • stara gnilišča, povečava kapacitet toplotnega sistema
 • sanacija primarnega usedalnika
 • menjava bioplinskega motorja
 • nadgradnja CČN
1972-1975
1975-1980
1981
1981-2000
1986
1987
1989
1991
1993
1993
1997
1990
1994
1999
1999-2000
2003-2004
2004
2014-2017

Nadgradnja CČN vključuje dodatne procese za čiščenje dušika in fosforja ter sprejem večje količine odpadne vode na dotoku, kar je stanje tehnike v svetu. Poleg tega bo mogoč dodaten sprejem odpadne vode s področij, kjer je kanalizacijski sistem v gradnji in sicer v sedanjih sprejemnih občinah in v občini Cerklje na Gorenjskem. Vsekakor bo po nadgradnji reka Kamniška Bistrica bistveno manj obremenjena tako z organsko snovjo, kot tudi z dušikom in fosforjem, kar se bo odražalo na izboljšanem kemijskem in biološkem stanju reke.

Več o nadgradnji