logo manjsi lokacijakontaktdomovpostafacebookvremenska

Tehnološki podatki

       
tehnoloski podatki                                  Zmogljivost CČN Domžale-Kamnik  
  200.000 PE glede na BPK(populacijskih ekvivalentov)   
         
  Hidravlična obremenitev      
  Sušni dotok 22.000 m3/dan    
  Deževni dotok 48.000 m3/dan    
  Zadrževalni čas cca 20 ur    
         
 

Obremenitev CČN

     
  Biokemijska potreba po kisiku (BPK5 12.000 kg BPK5/dan    
  Kemijska potreba po kisiku (KPK) 25.200 kg KPK/dan    
  Celotni dušik (TN) 675 kg TN/dan    
         
  Predpisane mejne vrednosti na iztoku
Parameter

izražen kot

enota

mejna vrednost
  BPK5 O2 mg/l 20
  KPK O2  mg/l 100 
  Amonijev dušik mg/l 10* 
  Neraztopljene snovi mg/l 35 
  *velja za temperature nad 12°C      
         
  Mehansko čiščenje      
  Letna količina odpadkov 450 ton    
         
  Vhodno črpališče      
  Grobe grablje Svetla odprtina 15 mm    
  Polžne črpalke 4 x 170 L/s    
  Fine grablje svetla odprtina 3 mm    
         
  Ozračeni lovilec maščob in peskolov      
  Volumen 500 m3    
         
  Primarni usedalnik      
  Volumen 2000 m3    
         
  Biološko čiščenje:
Aeracijski bazeni
     
  Volumen prezračevalnih bazenov 6.000 m3    
  Število bazenov 6    
  Kapaciteta enega turbopuhala 8.000 Nm3/h    
  Število vgrajenih turbopuhal 2    
         
  Naknadni (sekundarni) usedalniki      
  Skupni volumen usedalnikov 7.200 m3    
  Število bazenov 12    
         
    Črpališče povratnega blata      
    Črpalke za povratno blata 900 L/s    
           
    Obdelava blata:
Gnilišče
     
    Število gnilišč      
    Skupni volumen gnilišč 7.200 m3    
    Zadrževalni čas več kot 25 dni    
           
    Strojna dehidracija blata      
    Količina blata za zgoščanje 450 m3/dan    
    Zmogljivost centrifuge 30 m3/h    
    Število centrifug 1    
    Število obratovalnih ur centrifuge 1500 h/leto    
    Vsebnost suhe snovi v končnem produktu 32%    
           
    Plinohran      
    Volumen plinohrana 800 m3    
    Količina proizvedenega bioplina 2.700 Nm3/dan    
    Kurilna vrednost bioplina 21.600 kJ/Nm3    
    Vsebnost metana v bioplinu 60 – 64%    
    Vsebnost ogljikovega dioksida 35 – 39%    
    Vsebnost ostalih plinov 1%    
    Kapaciteta plinske bakle 200 Nm3/h    
           
    Biofilter      
    Pretok zraka 600 Nm3/h