• Čiščenje odpadne vode

    "Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
    bodo oni skrbeli za našo prihodnost."

    (David Peternon)

Zmogljivost CČN Domžale-Kamnik
200.000 PE glede na BPK(populacijskih ekvivalentov)   
Hidravlična obremenitev   
Sušni dotok 22.000 m3/dan    
Deževni dotok 48.000 m3/dan    
Zadrževalni čas cca 20 ur    
Obremenitev CČN   
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5 12.000 kg BPK5/dan    
Kemijska potreba po kisiku (KPK) 25.200 kg KPK/dan    
Celotni dušik (TN) 675 kg TN/dan    
Predpisane mejne vrednosti na iztoku    
Parameter izražen kot enota mejna vrednost
BPK5 O2 mg/l 20
KPK O2  mg/l 100 
Amonijev dušik mg/l 10* 
Neraztopljene snovi mg/l 35 
*velja za temperature nad 12°C      
Mehansko čiščenje
Letna količina odpadkov 450 ton    
Vhodno črpališče    
       
Grobe grablje Svetla odprtina 15 mm    
Polžne črpalke 4 x 170 L/s    
Fine grablje svetla odprtina 3 mm    
Ozračeni lovilec maščob in peskolov
Volumen 500 m3    
Primarni usedalnik
Volumen 2000 m3    
Biološko čiščenje:
Aeracijski bazeni      
Volumen prezračevalnih bazenov 6.000 m3    
Število bazenov 6    
Kapaciteta enega turbopuhala 8.000 Nm3/h    
Število vgrajenih turbopuhal 2    
Naknadni (sekundarni) usedalniki
Skupni volumen usedalnikov 7.200 m3    
Število bazenov 12    
Črpališče povratnega blata
Črpalke za povratno blata 900 L/s    
Obdelava blata:
Gnilišče      
Število gnilišč      
Skupni volumen gnilišč 7.200 m3    
Zadrževalni čas več kot 25 dni    
Strojna dehidracija blata 
Količina blata za zgoščanje 450 m3/dan    
Zmogljivost centrifuge 30 m3/h    
Število centrifug 1    
Število obratovalnih ur centrifuge 1500 h/leto    
Vsebnost suhe snovi v končnem produktu 32%    
Plinohran
Volumen plinohrana 800 m3    
Količina proizvedenega bioplina 2.700 Nm3/dan    
Kurilna vrednost bioplina 21.600 kJ/Nm3    
Vsebnost metana v bioplinu 60 – 64%    
Vsebnost ogljikovega dioksida 35 – 39%    
Vsebnost ostalih plinov 1%    
Kapaciteta plinske bakle 200 Nm3/h    
Biofilter
Pretok zraka 600 Nm3/h