• O podjetju

    "Izberi delo, ki ga imaš rad
    in ne bo ti potrebno delati
    niti en da v svojem življenju."

    (Konfucij)

Razmišljanje o izgradnji čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod področja tedanjih občin Domžale in Kamnik sega pred leto 1975, ko je bila za ta namen izdelan dokument »Študija odpadnih voda industrije mest Domžale, Kamnik, Mengeš«, ki jo je izdelal Center za zaščito voda julija 1975. Že v tistem času je bilo področje Domžale-Kamnik zaradi razvite in raznolike industrije eno najbolj potencialno onesnaženih področij v Sloveniji. Rezultat skrbi naših predhodnikov za zaščito reke je bil začetek gradnje Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik leta 1975. Finančna sredstva je prispevala država, večji onesnaževalci in Občini Domžale ter Kamnik, ki sta bili predhodnici današnjih Občin, lastnic Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik (v nadaljevanju CČN).

CČN je po obremenitvi četrta največja komunalna čistilna naprava v obratovanju v Republiki Sloveniji in čisti komunalne, padavinske in industrijske odpadne vode s področja občin Domžal, Kamnika, Mengša, Komende in Trzina. Čistilna naprava je konvencionalnega tipa, projektirana za odstranjevanje ogljika iz odpadne vode. Je klasična mehansko-biološka dvostopenjska čistilna naprava z anaerobno digestijo in koriščenjem bioplina na bioplinskih motorjih. Čiščena voda izteka v reko Kamniško Bistrico, ki je gorska reka s hitrim tokom, ki se izliva v reko Savo.

Kronološki razvoj CČN Domžale-Kamnik:

   
izgradnja kanalizacijske mreže 1972-1975
izgradnja čistilne naprave 1975-1980
zagon CČN (brez anaerobne digestije in odlagališča blata) 1981
modernizacija čistilne naprave 1981-2000
izgradnja sistema dehidracije 1986
bioplinski motorji 1987
deponija 1989
gnilišča II. faza 1991
trafo postja 1993
pogonska stavba 1993
nov plinohram 1997
A objekt - posnemala 1990
menjava ozračevalnega sistema 1994
mehanska stopnja: optimizacija posnemanja blata 1999
stara gnilišča, povečava kapacitet toplotnega sistema 1999-2000
sanacija primarnega usedalnika 2003-2004
menjava bioplinskega motorja 2004
nadgradnja CČN 2014-2017
   

Nadgradnja CČN vključuje dodatne procese za čiščenje dušika in fosforja ter sprejem večje količine odpadne vode na dotoku, kar je stanje tehnike v svetu. Poleg tega bo mogoč dodaten sprejem odpadne vode s področij, kjer je kanalizacijski sistem v gradnji in sicer v sedanjih sprejemnih občinah in v občini Cerklje na Gorenjskem. Vsekakor bo po nadgradnji reka Kamniška Bistrica bistveno manj obremenjena tako z organsko snovjo, kot tudi z dušikom in fosforjem, kar se bo odražalo na izboljšanem kemijskem in biološkem stanju reke.

Več o nadgradnji

1975-1980
1975-1980

1975-1980

1975-1980
1975-1980

1975-1980

1976
1976

1976

1976
1976

1976

1981
1981

1981

1981
1981

1981

1981
1981

1981