• Čiščenje odpadne vode

    "Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
    bodo oni skrbeli za našo prihodnost."

    (David Peternon)

Potek nadgradnje čistilne naprave Domžale-Kamnik v slikah

CCN DK sep16 m
  Potek nadgradnje čistilne naprave – film 
Marec 2015
CCN nadgradnja SBR objekt 03 4 11mar15

Gradnja prvega SBR biološkega bazena ter gradnja objekta iztoka.
September 2015
CCN 1 sept 2015 04
Dokončanje dveh SBR bazenov, objekta za odvečno blato in obdelavo blata s pričetkom montaže strojne opreme.
November 2015
Cistilna 19nov2015
Začetek obratovanja dveh novih SBR bazenov in porušitev dela druge biološke stopnje.
April 2016
Gradnja ostalih dveh SBR bazenov in pričetek gradnje vstopnega objekta. Čiščenje odpadne vode in sprejem odpadkov poteka nemoteno. Čiščena voda je v okviru zakonsko predpisanih vrednosti.
September 2016
CCN DomzaleKamnik sep16
Gradnja je praktično končana. Izvajajo se zadnja zaključna dela in urejanja okolice. Čistilna naprava obratuje brez težav. Na iztoku je koncentracija skupnega dušika pod 10 mg/L in skupnega fosforja pod 1 mg/L.

 

CCN shemaCCN shema

Obstoječa infrastruktura CČN je v funkciji od leta 1981 in sprejemno območje je eno večjih v Sloveniji in CČN čisti komunalne in ostale odpadne vode s področja občin Domžal, Kamnika, Mengša, Komende in Trzina. V okviru projekta nadgradnje se pričakuje tudi priklop občine Cerklje na Gorenjskem. Obstoječa čistilna naprava je konvencionalnega tipa, projektirana za odstranjevanje ogljika iz odpadne vode z anaerobno digestijo in koriščenjem bioplina za proizvodnjo električne energije. V preteklih letih je CČN uspešno zagotavljala zahtevano kakovost čiščenja, vendar novi predpisi zahtevajo obvezno uvedbo terciarnega čiščenja, to je čiščenja dušikovih in fosforjevih snovi, kar mora biti izvedeno najkasneje do 22. avgusta 2016. S tem razlogom so se občine investitorice dogovorile za začetek skupnega projekta nadgradnje CČN, ki je vključen v krovni projekt »Odvajanje in čiščenje na območju Domžale – Kamnik« in je v izključni pristojnosti občin lastnic infrastrukture. Pravočasna izgradnja in zagon procesov čiščenja nutrientov je vitalnega pomena za uspešno delovanje procesa.

 

Projekt vključuje izgradnjo nove aerobno/anoksične biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijskih ekvivalentov), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja, ki sta predpisana parametra na vodnem območju Donave. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji najmanj za prihodnja tri desetletja.

 

Gradnja v okviru nadgradnje CČN se bo izvajala postopoma, sistem bo tudi v času gradnje v polnem obratovanju in procesi čiščenja odpadne vode bodo potekali skladno z zakonskimi zahtevami, razen v kratkih prekinitvah v času povezav novih in obstoječih linij. Nadgradnja bioloških stopenj bo predvidoma zaključena najkasneje do avgusta 2016. Po nadgradnji bo sistem CČN dosegal bistveno višjo kakovost čiščenja, kar bo vplivalo tudi na povečanje stroškov za čiščenje, in sicer zaradi povečanih zahtev po energiji in procesnih kemikalijah, predvsem pa se bo povečala omrežnina, ki je prihodek občin in se namensko porablja za pokrivanje stroškov javne infrastrukture. Glede na dejstvo, da je trenutno veljavna cena za čiščenje odpadne vode za občane na CČN ena nižjih v Sloveniji in je skupni strošek za gospodinjstvo pod 4 €/mesec (brez DDV), povečanje cene zaradi nadgradnje v okviru vseh komunalnih storitev ne bo znatno vplivalo na družinski proračun.

 

Investitorice projekta so Občine Kamnik, Domžale, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin. Občine so za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« oddale vlogo za sofinanciranje iz kohezijskega sklada in so trenutno s projektom uvrščene na seznam enajstih pregledanih in pripravljenih projektov. Sredstva občinam še niso bila dodeljena, vendar se pričakuje izdajo odločbe najkasneje v prvi polovici leta 2015. Zaradi zakonskih rokov, ki jih narekuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, so občine lastnice sprejele odločitev, da bodo investicijo v nadgradnjo CČN začele izvajati na način, da bodo založile lastna sredstva in hkrati nadaljevale s postopki pridobivanja sredstev iz Kohezijskega sklada.

 

Dne 17. 6. 2014 je bila podpisana pogodba z izvajalci in projekt je tudi operativno v fazi izvedbe po terminskem planu. Izvajalci za gradnjo in nadzor so bili izbrani z javnim razpisom v letu 2013. Gradnjo skladno z izborom na javnem razpisu izvaja družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s partnerjem GH Holding d.d., Ljubljana. Storitve inženirja skladno z izborom na javnem razpisu izvaja družba Proplus, d.o.o., Maribor. Vodilna občina projekta je Občina Kamnik. 
Izvajalec javne službe čiščenja odpadne vode je Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. (JP CČN), ki je naslovnik za okoljevarstvena dovoljenja in odgovorna pravna oseba za izvedbo obratovalnega monitoringa odpadnih voda in kakovost čiščene vode ter ostalih emisij v okolje. Zato bo v času izvajanja gradnje morala strokovna skupna JP CČN v koordinacijo in vodenje procesov vložiti vse svoje znanje in izkušnje, da bo mogoče zagotavljati delovanje obstoječih in novih procesov in obenem dosegati zahtevane učinke čiščenja do najmanj zakonsko predpisanih vrednosti na vseh emisijskih virih.

 

Več o tekočem poteku nadgradnje in vodenju kohezijskega projekta si lahko preberete na spletni strani http://www.odpadnavoda-domzalekamnik.si