• Čiščenje odpadne vode

    "Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
    bodo oni skrbeli za našo prihodnost."

    (David Peternon)

pdf

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter 11., 16. in 17. člena Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 4/08, 8/09, 1/11 in 10/13; Uradni list RS, št. 42/08, 38/10 in 6/14; Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/07, 3/09, 6/10 in 6/13; Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/08, 2/09, 10/10, 7/13; Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/10 in 9/13; Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/13) je Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin na 20. seji dne 20. 6. 2017 sprejel

C E N I K 
obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

Zaračunana cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz:

  • omrežnine, ki se zaračunava vsem uporabnikom storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode na CČN
  • cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode ali cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (mKČN) – čiščenja vsebine / blata

1. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode

       cene v EUR/m3
 obračunska postavka  cena brez DDV  DDV 9,5 %  cena z DDV
 storitev čiščenja komunalne odpadne vode  0,2460  0,0234  0,2694
 
V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (JP CČN d.o.o.).

2. Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in mkčn – čiščenje vsebine / blata

      cene v EUR/m3
obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in mKČN – čiščenje vsebine / blata 0,0089 0,0008 0,0097
 
V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se zaračuna uporabnikom po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja vsebine greznic oziroma blata mKČN (JP CČN d. o. o.).

3. Omrežnina

      cene v EUR/mesečno
obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
DN < 20 0,8795 0,0836 0,9631
20 < DN< 40 2,6283 0,2497 2,8780
40 < DN < 50 8,7543 0,8317 9,5860
50 < DN < 65 13,1214 1,2465 14,3679
65 < DN < 80 26,2529 2,4940 28,7469
80 < DN <100 43,7515 4,1564 47,9079
100 < DN < 150 87,5029 8,3128 95,8157 

Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero se izvaja javna služba čiščenja odpadne vode in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera.

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 20. 6. 2017.

 

Cenik se uporablja od 1. 7. 2017 dalje.
Št. 0142-7/2017
Domžale, dne 30. junija 2017

 

Vodja skupnega organa 
Župan 
Občine Domžale 
Toni Dragar l.r.