logo manjsi lokacijakontaktdomovpostafacebookvremenska

Cenik za čiščenje odpadne vode

           
cenik za ciscenje odpadne vode  

CENIK

Obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin.

Zaračunana cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz:

 
  • omrežnine, ki se zaračunava vsem uporabnikom storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode na CČN
  • cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode ali cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (mKČN) - čiščenja vsebine / blata

 

  1. CENA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE   
       cene v EUR/m3
  obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
  storitev čiščenja komunalne
odpadne vode

0,2378

0,0226

0,2604
         
  V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (JP CČN d.o.o.).
           
    2. CENA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN mKČN – ČIŠČENJE VSEBINE / BLATA
         cene v EUR/m3
    obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
    storitev, povezana
z nepretočnimi greznicami
in mKČN - čiščenje vsebine / blata0,00860,00080,0094

    V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se zaračuna uporabnikom po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja vsebine greznic oz. blata mKČN (JP CČN d. o. o.).
           
    3. OMREŽNINA      
    obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
    DN < 20 0,8544 0,0812 0,9356
    20< DN< 40 2,5533 0,2426 2,7959
    40< DN <50 8,5043 0,8079 9,3122
    50 < DN < 65 12,7464 1,2109 13,9573
    65 < DN < 80 25,5028 2,4228 27,9256
    80 < DN <100 43,5014 4,1326 47,6340
    100 < DN < 150 85,0028 8,0753 93,0781
           
    Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero se izvaja javna služba čiščenja odpadne vode in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera.
           
   

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) in veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 30.6. 2016.

Cenik se uporablja od 1. 7. 2016 dalje.

Domžale, 30. 6. 2016

JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA
DOMŽALE – KAMNIK d.o.o.
Študljanska cesta 91
1230 Domžale

Direktorica:
dr. Marjeta Stražar